Loa Phường Blog

Muốn đoàn kết phải chọn đúng cán bộ


 - Muốn đoàn kết trong Đảng phải chọn đúng cán bộ có đủ đức, tài, bản lĩnh, trách nhiệm. Nhiều nơi mất đoàn kết, nội bộ không yên đều do chọn cán bộ không đúng.


Đó là quan điểm ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam nêu trong bài viết bàn về đoàn kết trong Đảng gửi tới VietnamNet.

Bàn về vấn đề đoàn kết trong Đảng, ông Lê Doãn Hợp nêu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Bác Hồ dạy: “Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết. Thành công, Thành công, Đại thành công”. Tôi hiểu đây không chỉ là điệp khúc, nhấn mạnh của Người. Mà còn hàm chứa nội dung rất thiêng liêng bên trong mà Bác để lại cho đời sau. Đoàn kết thứ nhất là Đoàn kết trong Đảng. Đoàn kết thứ hai là Đoàn kết toàn dân. Đoàn kết thứ ba là Đoàn kết quốc tế. Khi hội tụ cả 3 Đoàn kết kể trên thì việc gì cũng thành công. Bác Hồ chúng ta là người nói và làm như vậy. Chân lý đó bây giờ vẫn còn nguyên giá trị".

Đoàn kết trong Đảng

Đoàn kết là sức mạnh. Mạnh mà phân lực thì vẫn yếu. Yếu mà hợp lực thì vẫn mạnh. Sức mạnh của Đảng ta qua các thời kỳ cách mạng chính là sức mạnh đoàn kết.

Đảng lãnh đạo là Đảng tiên phong, Đảng muốn làm tròn nhiệm vụ tiên phong thì phải đoàn kết. Đảng lãnh đạo là hạt nhân chính trị của tổ chức, địa phương, đơn vị. Muốn làm tròn nhiệm vụ hạt nhân chính trị thì phải đoàn kết, làm mẫu, làm gương để đoàn kết, tập hợp quần chúng cùng hành động.

Theo nguyên Bộ trưởng, thực tiễn đã chứng minh rằng: mọi tổ chức Đảng từ trung ương đến địa phương muốn đoàn kết thống nhất thì phải làm tốt 4 nội dung cơ bản.

Thứ nhất là giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Một tổ chức mạnh là một tổ chức vận hành đúng các nguyên lý xây dựng Đảng.

Ông cho rằng, tôn trọng cơ chế mở rộng dân chủ để tiếp nhận ý kiến góp ý của cán bộ nhân dân và đảng viên. Người chủ trì (Đảng, Nhà nước, Đoàn thể) không nên nói sớm ý kiến của cá nhân mình; Làm cho Đảng viên ngại nói ngược lại những ý muốn của cấp trên, thực chất cũng là hạn chế và bóp nghẹt dân chủ. Khi triệu tập hội nghị phải tính toán quỹ thời gian gắn với số lượng người dự họp để ai cũng được phát biểu ít nhất là 5 phút.

Đó là cách mở rộng dân chủ thực sự để người chủ trì có đủ thông tin đa chiều khi kết luận hội nghị. Tránh trình trạng chỉ kết luận ý kiến những người đã phát biểu, chưa hẳn đã đại diện cho những người chưa phát biểu.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, tháng 1/2011. Ảnh: Minh Thăng


Ông cũng nhấn mạnh, dân chủ là tạo môi trường cho mọi người nói hết ý kiến của mình. Còn tập trung là kết luận theo nguyện vọng chính đáng của đa số người dự họp. Đó là kết quả của tập trung khi đã mở rộng Dân chủ; là thực thi dân chủ để tập trung đúng đắn và chuẩn mực nhất.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ là con đường duy nhất để tôn trọng lẫn nhau, thông thoáng tư tưởng, tập hợp trí tuệ, để ít phạm sai lầm khi chỉ đạo, điều hành của một Đảng cầm quyền.

Thứ hai là chọn đúng cán bộ chủ trì. Theo nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, muốn đoàn kết trong Đảng phải chọn đúng cán bộ chủ trì có đủ đức, tài, bản lĩnh và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ. Nhiều nơi mất đoàn kết, nội bộ không yên không vui đều do chọn và bố trí cán bộ chủ trì không đúng. Trên thực tế chỉ có người có đức mới tập hợp được người có tâm.

Chỉ có người có tài mới phát hiện, sử dụng và dám bảo vệ người có tài. Cách lựa chọn tốt nhất hiện nay là bỏ phiếu tín nhiệm để chọn người có đức, sau đó tổ chức thi tuyển, tranh cử công khai được truyền hình trực tiếp trên mạng, trên các phương tiện thông tin đại chúng cho toàn dân tham gia để chọn người có tài trong số những người có đức.

Theo ông, chọn đúng cán bộ chủ trì thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Ngược lại chọn sai cán bộ chủ trì thì nhiều hậu quả sẽ phát sinh, trước tiên là ba hậu quả rất rõ. Đó là cơ quan, đơn vị, địa phương, đất nước không thể tiến nhanh được vì thiếu người có tài chủ trì dẫn dắt. Người dốt chỉ huy người giỏi, nội bộ không bao giờ yên. Và khi người đứng đầu không ngang tầm thì dễ dẫn đến xu thế: Người tốt không có chỗ dựa, người xấu dễ chi phối, lộng quyền.

Thứ ba là quản lý tài chính tốt, phân phối lợi ích công bằng, dân chủ, công khai. Về vấn đề này, theo ông, muốn đoàn kết phải coi trọng quản lý tài chính và phân bố lợi ích đúng với thành quả đóng góp của mỗi thành viên.

Bản chất của quản lý kinh tế là quản lý tiền tệ. Bản chất của quản lý xã hội là quản lý con người. Trên thực tế quản lý tốt tiện tệ là góp phần quản lý tốt tài chính, xã hội và con người. Người Việt Nam rất hào hiệp và khắt khe. Hòa hiệp thể hiện khi tổ chức một bữa liên hoan tốn kém hàng triệu đồng nếu thiếu một bạn hữu sẽ buồn.

Ông cho rằng, khắt khe khi tiền thưởng hơn kém nhau năm bảy chục ngàn đồng mà không rõ nguyên nhân sẽ bất bình, khó chịu. Đó là tính 2 mặt thuần túy của một con người, đòi hỏi người chỉ huy phải chặt chẽ, thận trọng, công minh, chính xác trong phân phối lợi ích để giữ hòa khí, khuyến khích người có công và đoàn kết hợp lực trong đơn vị.

Thứ tư, phải quan tâm phê và tự phê để mọi người đều tiến bộ và trưởng thành: Đảng nắm cán bộ thì phải nắm vũ khí phê và tự phê bình. Hàng năm phải nhận xét, đánh giá cán bộ dân chủ công khai. Nhận xét đánh giá cán bộ là cơ sở để bố trí, sử dụng và đề bạt cán bộ. Phê và tự phê giúp cán bộ tự soi xét lại mình để sống và làm việc tốt hơn.

Phê và tự phê phải có phương pháp tốt, giàu tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Phê và tự phê phải đạt mục tiêu: Người được góp ý tin tưởng đồng chí mình sẽ tiếp thu và sửa chữa tốt. Người đón nhận góp ý thì nhận thấy đồng chí của mình có tấm lòng thân thiện vì sự tiến bộ của chính mình.

"Yêu cầu cao nhất của phê và tự phê là giúp nhau tiến bộ, trưởng thành theo đạo lý: Người thông minh nhất là người sớm nhận ra khuyết điểm của mình và sửa chữa nhanh nhất. Ai cũng có khuyết điểm thì cần phải sửa chữa khuyết điểm, nhưng một khi đã tìm mọi cách để bào chữa cho khuyết điểm của mình thì phải chuẩn bị đón nhận một nguy cơ mới xấu hơn. Vì thế tính chân thành và cầu thị trong phê và tự phê luôn luôn cần và phải được đề cao" - ông nhấn mạnh.

Đoàn kết toàn dân

Đoàn kết trong Đảng luôn luôn là nền tảng để đoàn kết toàn dân. Nội hàm của Đoàn kết toàn dân, theo ông, bao gồm 3 nội dung lớn. Đó là đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết các dân tộc và đoàn kết các vùng miền.

Tôn giáo là một lực lượng xã hội rộng lớn cần được tập hợp dưới ngọn cờ Đại đoàn kết dân tộc của Đảng. Đoàn kết các tôn giáo là tôn trọng tự do tín ngưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động tín ngưỡng để Đạo gắn với Đời. Tôn giáo tốt thì Xã hội tốt. Đoàn kết Tôn giáo là gắn lợi ích của Tôn giáo với lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia, lợi ích toàn dân.

Các dân tộc Việt Nam là con em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Các dân tộc cùng đoàn kết xây dựng tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, yên vui. Các dân tộc cùng tự do, bình đẳng, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh. Các dân tộc cùng vun đắp cho đời sống vật chất, tinh thần ngày càng sáng giá trong nước và quốc tế.

Đoàn kết toàn dân là đoàn kết các vùng miền trong cả nước. Làm sao các vùng miền trong cả nước có đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội xích lại gần nhau. Tất cả vì kinh tế phát triển, chính trị ồn định, an ninh quốc phòng vững mạnh để Việt Nam trở thành một điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và khách du lịch quốc tế.

Đoàn kết quốc tế

Theo ông Lê Doãn Hợp, đoàn kết quốc tế trước hết là đoàn kết với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thành một khổi thống nhất vì sự phát triển nhanh, bền vững của tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Đoàn kết quốc tế là đoàn kết với các nước tiên tiến để tận dụng tiềm năng kinh tế, KHCN, kinh nghiệm, chất xám để nước ta đi tắt, đón đầu, bứt phá nhanh hơn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đoàn kết quốc tế là đoàn kết với các nước đang phát triển, các nước láng giềng tạo điều kiện thuận lợi cho nhau trong sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, thi đua làm giàu chính đáng.

Đoàn kết quốc tế là đoàn kết với các tổ chức chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, nghề nghiệp mang tính khu vực và toàn cầu. Vì mục tiêu Việt Nam luôn luôn là bạn của mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Làm tốt 3 nội dung đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế thì mọi việc đều thành công như Bác Hồ mong muốn.

Lê Doãn Hợp
Nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông
Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam

17 nhận xét:

 1. Đoàn kết là sức mạnh.Nhưng có lẽ sẽ rất khó để tất cả đoàn kết với nhau ,nếu ko muốn nói là không thể

  Trả lờiXóa
 2. " Muốn đoàn kết trong Đảng phải chọn đúng cán bộ có đủ đức, tài, bản lĩnh, trách nhiệm. Nhiều nơi mất đoàn kết, nội bộ không yên đều do chọn cán bộ không đúng." Câu này rất hay.

  Trả lờiXóa
 3. Chính đoàn kết đã giúp dân tộc ta vượt qua không biết bao nhiêu là khó khăn trong lịch sử, đương đầu với các cuộc chiến tranh xâm lược.

  Trả lờiXóa
 4. Trường Sa-Việt Nam16:08 4 tháng 2, 2013

  Câu nói vĩ đại của bác Hồ mãi mãi là kim chỉ nam soi sáng cho đất nước ta: “Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết. Thành công, Thành công, Đại thành công”. Tôi hiểu đây không chỉ là điệp khúc, nhấn mạnh của Người. Mà còn hàm chứa nội dung rất thiêng liêng bên trong mà Bác để lại cho đời sau. Đoàn kết thứ nhất là Đoàn kết trong Đảng. Đoàn kết thứ hai là Đoàn kết toàn dân. Đoàn kết thứ ba là Đoàn kết quốc tế. Khi hội tụ cả 3 Đoàn kết kể trên thì việc gì cũng thành công. Bác Hồ chúng ta là người nói và làm như vậy. Chân lý đó bây giờ vẫn còn nguyên giá trị".

  Trả lờiXóa
 5. Nếu kết hợp được ba nội dung đoàn kết trên nước ta sẽ tận dụng được đây đủ những nguồn lực cả trong và ngoài nước để phát triển đất nước một cách toàn diện và vững mạnh.

  Trả lờiXóa
 6. Ông cha ta đã có câu "chọn mặt gửi vàng". Phải chọn ra được cán bộ làm việc vì danh dự của mình chứ không phải vì lợi ích cá nhân, phải luôn quan tâm, chăm lo cho lợi ích của dân thì đât nước sẽ đạt được như mong muốn

  Trả lờiXóa
 7. Cán bộ tốt chính là góp phần tạp thêm niềm tin yêu nơi đồng bào với Đảng và Nhà nước, là tiền đề xây dựng đất nước ta to đẹp hơn!

  Trả lờiXóa
 8. Đây chính là yếu tố then chốt đầu tiên để cho Đảng trong sạch vững mạnh lãnh đạo nhân dân đi tới thành công!

  Trả lờiXóa
 9. Việc nên làm đầu tiên của nhà nước ta bắt nguồn từ công tác tuyền lựa cán bộ nguồn!

  Trả lờiXóa
 10. Bài toán về quản lý cán bộ bao giờ cũng là bài toán khó mà chưa có lời giải đáp thích đáng. cần phải có nhiều hơn nữa cách khắc phục nhược điểm này của Đảng

  Trả lờiXóa
 11. Đảng muốn trong sạch vững mạnh lãnh đạo nhân dân đi tới thắng lợi thì mỗi cán bộ phải là công dân gương mẫu, vì vậy việc chọn lựa cán bộ là hết sức cân thiết

  Trả lờiXóa
 12. toàn Đảng toàn dân cùng đoàn kết xây dựng đất nước. Đặc biệt là đoàn kết toàn dân

  Trả lờiXóa
 13. Đoàn kết tạo nên sức mạnh, sức mạnh toàn diện của Đảng, của nhân dân góp phần vào sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ thành công thành quả cách mạng

  Trả lờiXóa
 14. HIện nay chúng ta càng cần chú ý đến sự đoàn kết. Đoàn kết là một yếu tố rất quan trọng trong bất cứ tổ chức nào

  Trả lờiXóa
 15. Bài học đoàn kết đã được ông cha ta nhắc nhở từ xưa, nay chúng ta cần thực hiện cho tốt

  Trả lờiXóa
 16. “Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết. Thành công, Thành công, Đại thành công”. Lời Cụ Hồ dạy còn đó

  Trả lờiXóa
 17. Phải đoàn kết mới có sức mạnh

  Trả lờiXóa

Banner Quảng Cáo

Banner Quảng Cáo

Loa Phường

Khẩu hiệu

LIÊN HỆ ĐẶT QUẢNG CÁO

LIÊN HỆ ĐẶT QUẢNG CÁO
Gửi tin nhắn qua Mail: loaphuongblog2015@gmail.com; chúng tôi sẽ liên hệ và thỏa thuận

Translate (Dịch sang ngôn ngữ khác)

Bài đăng phổ biến

Thống kê

Fanpage

Lưu trữ Blog