Loa Phường Blog

Thấy bệnh để lành bệnh

Theo Nhân Dân
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”, được công bố từ ngày 16/1 năm nay, bên cạnh những ghi nhận về các kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, đã nhấn mạnh: “Vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng…”.
Nghị quyết cũng nêu rõ, những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trên “nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”.
Trung thực trước nhân dân
Tinh thần nhìn thẳng vào sự thật để bắt đúng bệnh và chữa bệnh đã được quán triệt rất rõ ngay từ trong Nghị quyết Trung ương 4, khi đề cập tới những vấn đề cấp bách đang nổi lên. Trung thực trước nhân dân, Đảng ta đã chỉ rõ những “gót chân Asin” đang tồn tại trong đội ngũ của chính mình: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa đà vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô tổ chức…”.
Cũng trong tinh thần đó, theo trang web của Quốc hội, tại các buổi họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa diễn ra trung tuần tháng 9 này, khi thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho rằng, một nguyên nhân quan trọng của tệ nạn tham nhũng hiện nay là tình trạng suy thoái đạo đức của không ít cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, trong đó một số cán bộ là lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Bên cạnh đó là bệnh quan liêu, thành tích, hình thức vẫn còn nặng nề, khiến không ít người đứng đầu vẫn còn có biểu hiện bao che, dung túng cho hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý. Vẫn còn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng để tác động đến các cơ quan có thẩm quyền trong việc xử lý hành vi tham nhũng. Công tác thanh tra, kiểm toán còn hạn chế. Công tác tự kiểm tra, thanh tra tại các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chưa được đề cao đúng mức, có nơi còn buông lỏng. Chế độ trách nhiệm, chế độ công vụ đối với mỗi vị trí công tác chưa rõ ràng, cụ thể, nhất là ở những khâu, quy trình thủ tục liên quan tới công việc, quyền lợi của người dân, doanh nghiệp...
Còn theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Kim Khoa, có thể thấy điểm nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012 là số lượng vụ án tham nhũng liên quan đến lĩnh vực tín dụng, tài chính tăng cao so với những năm trước.
Trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012 trước UBTVQH, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Tuy nhiên, tội phạm tham nhũng chưa có dấu hiệu giảm, vẫn diễn ra phức tạp về tính chất cũng như mức độ thiệt hại, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai và trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, làm thất thoát tài sản của Nhà nước, gây bức xúc dư luận xã hội.

Luật cần chất lượng hơn
Cũng trong Nghị quyết Trung ương 4 đã xác định những giải pháp để giải quyết các vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng và nhấn mạnh tới việc “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí…”. Thực ra đây không phải là công việc mới. Ngay từ năm 2005, chúng ta đã ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng và đây là khung pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của các tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả bước đầu.
Tuy nhiên, qua sơ kết triển khai thực hiện, nhiều quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, cũng như chủ trương, quan điểm chỉ đạo trong nghị quyết, văn kiện của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và các yêu cầu trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Chính vì thế nên trong phiên họp chiều 18/9, UBTVQH đã thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Tại phiên họp đã nêu rõ, quan điểm, nguyên tắc sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng theo hướng củng cố, nâng cao hiệu quả của các quy định về phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng và coi đây là nhiệm vụ then chốt, nhất là việc đẩy mạnh công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước, gắn với các biện pháp nâng cao trách nhiệm giải trình của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Dự án Luật sửa đổi liên quan tới các nội dung như tăng cường công khai, minh bạch trong các lĩnh vực quản lý, nhất là lĩnh vực ngân sách nhà nước (bao gồm cả thu chi và phân bổ ngân sách); quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quản lý tập đoàn, tổng công ty nhà nước; việc tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, quản lý cán bộ; quy định cụ thể hơn trong việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo hướng từng bước mở rộng diện kê khai, tăng cường công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và trách nhiệm giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm và một số vấn đề khác.
Báo cáo thẩm tra dự án Luật của Ủy ban Tư pháp tán thành với đề nghị của Chính phủ về sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng trên cơ sở tổng kết, đánh giá một cách kỹ lưỡng, sâu sắc việc thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng trong 6 năm qua. Làm được việc này, chúng ta sẽ có công cụ hữu hiệu trong cuộc đấu tranh không dễ dàng và đơn giản phòng chống tham nhũng, để như Nghị quyết Trung ương 4 đã nói, “tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”…
Thẳng thắn nhận trách nhiệm
Đó là tinh thần làm việc của Ban Cán sự Đảng Chính phủ trong các buổi họp kiểm điểm theo đúng Nghị quyết Trung ương 4, hướng dẫn gợi ý của Bộ Chính trị và tiếp thu giải trình của các tổ chức, cá nhân, diễn ra trong 5 ngày từ ngày 11/9. Theo VGP News, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã chuẩn bị báo cáo tự phê bình và tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn và trách nhiệm. Qua kiểm điểm đã khẳng định Ban Cán sự Đảng Chính phủ luôn kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng chủ nghĩa xã hội, cương lĩnh, đường lối của Đảng; trung thành với lợi ích của quốc gia, dân tộc; nghiêm túc chấp hành, kịp thời thể chế hóa, quyết liệt triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng. Không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; không cục bộ, bè phái; không có “lợi ích nhóm”. Kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị và tham nhũng, lãng phí…
Ban Cán sự Đảng Chính phủ tự đánh giá mình đã luôn nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; phát huy vai trò tập thể và cá nhân người đứng đầu. Ban Cán sự Đảng Chính phủ là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao; tất cả hành động vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân; vì độc lập chủ quyền quốc gia, vì sự ổn định và phát triển của đất nước.

Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, Ban Cán sự Đảng đã nỗ lực lãnh đạo Chính phủ điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý; giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự xã hội; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Song song với việc nêu bật những ưu điểm, qua kiểm điểm nghiêm túc, Ban Cán sự Đảng Chính phủ cũng đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, khuyết điểm đối với những hạn chế, yếu kém:
- Chưa thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước. Năng lực tư duy, tổ chức triển khai còn hạn chế. Thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng có mặt còn chậm, chưa sát thực tiễn. Hiệu lực, hiệu quả điều hành chưa cao, kinh tế, xã hội còn nhiều mặt yếu kém.
- Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chưa đạt được mục tiêu đã đề ra là ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Một số lãnh đạo tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về kinh tế và bức xúc trong xã hội.
Ban Cán sự Đảng Chính phủ khẳng định quyết tâm phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém, khuyết điểm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao
Chính Nhân

16 nhận xét:

 1. Cái này phải làm mạnh tay mới được. Không thể để cho lũ sâu mọt len lỏi vào tổ chức bộ máy lãnh đạo thêm nữa

  Trả lờiXóa
 2. Chữa ngay và luôn mới mong tiến lên được , ko thì cứ mãi tụt lùi so với thế giới mất!

  Trả lờiXóa
 3. Còn quá nhiều thứ phải làm để cải cách xã hội.

  Trả lờiXóa
 4. Thấy bệnh để lành bệnh là lẽ đương nhiên chỉ sợ không thấy được bệnh thôi mong rằng mọi bệnh sẽ được chữa nhanh.

  Trả lờiXóa
 5. Phải quyết liệt với việc làm trong sạch và bồi dưỡng cán bộ Đảng, nhằm đưa những vị thực sự đủ tài đức lãnh đạo đất nước.

  Trả lờiXóa
 6. "Trung thực trước nhân dân,Luật cần chất lượng hơn,Thẳng thắn nhận trách nhiệm."Mong rằng Đảng ta sớm thực hiện được các điều nói trên,để đáp lại tấm lòng tin yêu của nhân dân

  Trả lờiXóa
 7. Hi vọng lần này sẽ có nhiều chuyển biến hơn để kiện toàn bộ máy nhà nước

  Trả lờiXóa
 8. Những cán bộ giỏi, phẩm chất chính trị trong sáng hãy vững tin để đưa đất nước đi lên nhé!

  Trả lờiXóa
 9. CHúng ta phải làm mạnh tay, quyết đoán. Tuy TQ đang là kẻ thù chanh chấp quần đảo của ta nhưng chúng a lên học tập TQ về cách chỉnh đốn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp.

  Trả lờiXóa
 10. Thấy bệnh phải trị bệnh có như thế đất nước mới tiến lên được!

  Trả lờiXóa
 11. thế nào là thấy bệnh để lành bệnh? để làm được việc này e rất khó. Nhưng mong rằng chúng ta sẽ làm được!

  Trả lờiXóa
 12. Phải thấy rõ bệnh để mà chữa thì mới mau lành chứ, chúng như thể đất nước mới phát triển được.

  Trả lờiXóa
 13. Cần biết bệnh gì để chữa dứt điểm và lành hẳn thì Việt nam mới khỏe mạnh được

  Trả lờiXóa
 14. Hãy nhìn thẳng vào sự thật, đối diện và khắc phục nhwungx yếu kém đang còn tồn đọng. Quan trong là hãy hàng động, chứ đừng chỉ làm bằng lời nói. Đó mới là cách nhân dân ta tin tưởng vào Đảng

  Trả lờiXóa
 15. Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, Ban Cán sự Đảng đã nỗ lực lãnh đạo Chính phủ điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý; giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự xã hội; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 16. nhìn thẳng vào sự thật để bắt đúng bệnh và chữa bệnh đã được quán triệt rất rõ ngay từ trong Nghị quyết Trung ương 4, khi đề cập tới những vấn đề cấp bách đang nổi lên

  Trả lờiXóa

Loa Phường

Khẩu hiệu

LIÊN HỆ ĐẶT QUẢNG CÁO

LIÊN HỆ ĐẶT QUẢNG CÁO
Gửi tin nhắn qua Mail: loaphuongblog2015@gmail.com; chúng tôi sẽ liên hệ và thỏa thuận

Translate (Dịch sang ngôn ngữ khác)

Bài đăng phổ biến

Thống kê

Fanpage

Lưu trữ Blog