Loa Phường Blog

Phản động nhân danh lòng yêu nước

Theo Nhân dân
    Thời gian gần đây, các thế lực thù địch sử dụng nhiều luận điệu khác nhau để kích động chống Ðảng, chống Nhà nước ta, kêu gọi lật đổ chính quyền. Dù nấp dưới danh nghĩa nào, vẫn có thể nhận ra các luận điệu nhằm mục đích chống phá của chúng. Mới đây, một số website và blog truyền bá bài viết của Phạm Lê Vương Các - người tự giới thiệu là "sinh viên đại học năm thứ ba"(!?), cũng nằm trong  các thủ đoạn mà các thế lực thù địch đang triển khai.
   Sau khi viện dẫn "triết gia Socrate bị kết án tử hình vì tội đầu độc tư tưởng cho giới trẻ và chống lại nhà nước dân chủ chủ nô", Bruno "phải lên máy chém vì ủng hộ thuyết "nhật tâm", Phạm Lê Vương Các nhắc tới một số nhân vật lịch sử như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học... và gọi họ là "những người tiên phong trong việc chống nhà nước phong kiến nửa thuộc địa đương thời để xóa bỏ sự nô dịch, lạc hậu, và bất công". Từ những cứ liệu đó, tác giả này kết luận "không thể xem chống nhà nước là hành vi hoàn toàn tiêu cực được". Khi làm công việc này, Phạm Lê Vương Các đã bỏ qua một nội dung có tính chất nền tảng là bối cảnh lịch sử của mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lịch sử, và tính tất yếu của quá trình nhận thức cùng hành vi của con người trong bối cảnh lịch sử ấy. Phải chăng, tác giả do thiếu hiểu biết hay cố tình bỏ qua nội dung nền tảng này, đánh đồng nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến nửa thuộc địa với nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân hiện nay? Trên thực tế, bản chất các loại hình nhà nước mà những nhân vật lịch sử do Phạm Lê Vương Các viện dẫn đã từng sống lại hoàn toàn khác nhau, mục đích đấu tranh của mỗi người cũng rất khác nhau. Từ sự mập mờ này, Phạm Lê Vương Các nhận định "tuy cùng một  hành vi chống nhà nước, nhưng đã làm cho Việt Nam sản sinh ra những con người "phản động" theo tinh thần lý luận đấu tranh giai cấp nhưng lại mang bản chất "yêu nước" theo tinh thần ý thức trách nhiệm của một công dân đấu tranh cho dân chủ tiến bộ, tùy theo cách hiểu khác nhau của mỗi người". Sao lại đánh đồng "phản động" với "yêu nước"? Nếu là người hiểu biết, không thể nhầm lẫn giữa hai phạm trù đối nghịch nhau như thế. Phản động hay yêu nước đều phải dựa trên các tiêu chí xét đoán rõ ràng, được cả cộng đồng thừa nhận, không phải muốn là có thể nói vống lên. Trong cuộc sống, suy nghĩ và hành vi của con người có ý thức đều hướng tới mục tiêu cụ thể, mà tựu trung trước hết là vì nhu cầu của bản thân mình và vì nhu cầu của cộng đồng mà mình là thành viên. Thử hỏi ba blogger mà Phạm Lê Vương Các đứng ra bao biện cho họ đã đóng góp gì cho đất nước, cho cộng đồng nơi họ sống, mà có thể gán cho tên gọi "người yêu nước"? Việc họ viết năm, bảy cái entry chứa đựng thông tin mơ hồ, thật - giả và tốt - xấu lẫn lộn... để vu cáo chính quyền lẽ nào lại là biểu hiện của lòng "yêu nước"? Và không biết vì ấu trĩ không hiểu mối quan hệ giữa hiến pháp và pháp luật với nhà nước hay tôn thờ chủ nghĩa vô chính phủ mà Phạm Lê Vương Các còn viết một cách rất tùy tiện rằng: "Không thể lấy hiến pháp và pháp luật để bảo vệ Nhà nước"! Thử hỏi, nếu Nhà nước không có hiến pháp và pháp luật sẽ ra sao, ai sẽ bảo vệ quyền lợi của người dân?! Xã hội sẽ ra sao nếu mỗi công dân lại tự đề ra một luật riêng cho bản thân để muốn làm gì thì làm?
   Nguy hiểm hơn, theo Phạm Lê Vương Các: "Một khi nhà nước không còn là của dân, do dân, và vì dân trên thực tế thì chống lại nhà nước đó là hành vi tất yếu". Cần vạch rõ sự dối trá này vì nó chỉ đúng khi "dân" ở đây là đại đa số nhân dân, chứ không phải là một vài cá nhân chưa làm được bất cứ điều gì cho dân nhưng vẫn xưng xưng tự nhận là "đại diện của nhân dân". Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhà nước thuộc địa nửa phong kiến  ở Việt Nam chỉ phục vụ bộ máy cai trị thực dân, thẳng tay đàn áp bóc lột nhân dân. Còn Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được Hiến pháp khẳng định là Nhà nước "của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân". Chúng ta xây dựng Nhà nước pháp quyền chính là xây dựng một nhà nước dân chủ ngày càng hoàn thiện, nơi nhân dân đứng ra tự tổ chức, tự quản lý, tự điều hành xã hội của mình. Tính thống nhất bao trùm lên mọi hoạt động tổ chức và thực hiện quyền lực của nhân dân, chứ không phải mâu thuẫn hay đối kháng. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do nhân dân lập ra thông qua bầu cử, ý chí của đại đa số nhân dân thể hiện qua hoạt động của Nhà nước một cách công khai, minh bạch, và hành động của Nhà nước thể hiện ý chí, tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân. Nhân dân lập ra Nhà nước để bảo vệ cho các quyền và lợi ích của chính mình, nếu Nhà nước không có Hiến pháp và pháp luật bảo vệ thì sẽ không bảo vệ được nhân dân. Ðiều 6 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (năm 1992) quy định "Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân"; Ðiều 53 khẳng định công dân "có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương". Trong trường hợp công dân không đồng tình với Nhà nước, hoặc muốn đưa ra ý kiến riêng thì có thể "kiến nghị với cơ quan Nhà nước", Ðiều 74 nêu cụ thể "Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào". Quy định của pháp luật nước ta cũng nêu rõ, công dân có quyền phản đối cơ quan Nhà nước, công dân có thể kiện cơ quan Nhà nước ra tòa án. Ðó là quyền của công dân, bởi không phải lúc nào các cơ quan nhà nước cũng đúng, và ở nước ta đã có một số trường hợp công dân thắng kiện cơ quan nhà nước.
   Bên cạnh đó, Phạm Lê Vương Các còn cho rằng, có sự khác nhau trong quan niệm "chống nhà nước" giữa "các nước dân chủ" với các nước XHCN. Xét từ chính trị học, tất cả các mô hình nhà nước đều có những mặt tốt và mặt hạn chế, con người luôn cố gắng tiệm cận với một mô hình nhà nước hoàn hảo như tiệm cận với chân lý. Nhà nước còn có tính lịch sử, văn hóa sâu sắc, không thể đem mô hình nhà nước của quốc gia này áp dụng cho quốc gia khác mà hy vọng sẽ có kết quả. Tuy nhiên, Phạm Lê Vương Các lại đưa ra quan niệm lệch lạc: "chống lại nhà nước XHCN ở đây luôn được nhà cầm quyền xem là mối đe dọa lực lượng thống trị, an ninh quốc gia, phá vỡ khối đại đoàn kết thống nhất, và lý tưởng của toàn dân".  Xét từ nguồn gốc và bản chất của nhà nước, điều này thật ngây thơ, người viết hoàn toàn không hiểu biết. Ðể bảo vệ nhà nước, mọi quốc gia đều phải áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh, một số quốc gia phương Tây còn theo dõi tường tận đến từng cá nhân, thậm chí phát động tấn công các quốc gia khác với lý do... để bảo đảm an ninh! Ở nước ta, quyền lực nhà nước là thống nhất, dù là hành pháp, lập pháp hay tư pháp đều phải làm đúng, làm hết trách nhiệm của mình. Nhà nước khuyến khích hoạt động phản biện xã hội thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể. Khi công dân có vấn đề cần giải quyết, họ đều có quyền yêu cầu các tổ chức đoàn thể, hệ thống thông tin đại chúng... giúp đỡ. Song không vì thế, công dân lại làm dư luận hoang mang, gây mất ổn định xã hội bằng đưa tin bịa đặt trên internet, nói xấu lãnh đạo, nói xấu người khác mà không đưa ra bằng chứng, rồi kích động bạo loạn, kêu gọi lật đổ chính quyền... Các Ðiều 87, Ðiều 88, Ðiều 92 của Bộ luật Hình sự quy định rõ các tội danh liên quan đến hành vi chống chính quyền nhân dân, chỉ có ai cố tình không hiểu mới phát ngôn tùy tiện như vậy. Xét trên mọi phương diện, hành vi "làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu có nội dung chống nhà nước" đều rất nguy hiểm đối với xã hội và không thể gọi đó là hành vi yêu nước. Vì thế, các nước phương Tây đã đối xử rất cứng rắn với Julian Assange khi trang mạng Wikileaks tải lên những thông tin "nhạy cảm".
   Nhà nước của chúng ta đang có bước chuyển quan trọng để tự hoàn thiện, từ đó tiếp tục tổ chức, lãnh đạo sự nghiệp phát triển đất nước, củng cố niềm tin của mọi tầng lớp nhân dân. Và khi trong bộ máy Nhà nước còn những "con sâu làm rầu nồi canh", chúng ta cần đấu tranh làm trong sạch theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI). Hệ thống pháp luật của nước ta được xây dựng nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhưng một số cán bộ, công chức chưa thực hiện đúng nhiệm vụ, chức trách được giao, vẫn còn tình trạng cơ hội, trục lợi cá nhân, gây bất bình trong nhân dân. Những cán bộ trong bộ máy nhà nước, doanh nghiệp vi phạm pháp luật bị khởi tố trong thời gian qua là minh chứng cho quyết tâm lập lại kỷ cương xã hội của Nhà nước. Do đó, mỗi công dân cần có cái nhìn toàn diện hơn về vai trò của Nhà nước, cũng như cần đóng góp thiết thực để xây dựng Nhà nước. Từ lâu, những ý kiến đóng góp tâm huyết của người yêu nước chân chính luôn luôn được ghi nhận, nghiên cứu, xem xét một cách nghiêm túc.

ANH KHÔI

90 nhận xét:

 1. THật nực cười với hình thức yêu nước như vậy

  Trả lờiXóa
 2. Lợi dụng lòng yêu nước để trục lợi cá nhân

  Trả lờiXóa
 3. chung quy cũng chỉ vì lợi ích cá nhân mà thôi

  Trả lờiXóa
 4. không phải nhà nước ta đang hoạt dộng rất tốt sao?

  Trả lờiXóa
 5. mỗi công dân cần có cái nhìn toàn diện hơn về vai trò của Nhà nước, cũng như cần đóng góp thiết thực để xây dựng Nhà nước

  Trả lờiXóa
 6. Nhà nước ta đang dần hoàn thiện mình hơn, niềm tin của Nhà nước ngày càng được củng cố

  Trả lờiXóa
 7. việt nam cần chú ý nhiều hơn nữa về công tác vận động quần chúng.

  Trả lờiXóa
 8. Nhà nước của chúng ta đang có bước chuyển quan trọng để tự hoàn thiện, từ đó tiếp tục tổ chức, lãnh đạo sự nghiệp phát triển đất nước, củng cố niềm tin của mọi tầng lớp nhân dân. Và khi trong bộ máy Nhà nước còn những "con sâu làm rầu nồi canh", chúng ta cần đấu tranh làm trong sạch theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4

  Trả lờiXóa
 9. Nước CHXHCN Việt Nam , đất nước chúng ta đang trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy người dân chúng ta cần chấp hành tốt những chủ trương đường lối của Đảng pháp luật của Nhà Nước

  Trả lờiXóa
 10. tự nhận mình là những người yêu nước! thật là 1 lũ ngu suẩn

  Trả lờiXóa
 11. hỡi những con người ngu muội kia! hẫy mở to mắt ra mà nhìn!

  Trả lờiXóa
 12. Chúng giả danh yêu nước nhằm mục đích lừa mị nhân dân tin vào những luận điệu phản động của chúng. Thật nực cười.

  Trả lờiXóa
 13. cái lợi trước mắt mà đánh mất mình, có đáng không?

  Trả lờiXóa
 14. chúng ta cần đấu tranh làm trong sạch theo chủ trương của nhà nước

  Trả lờiXóa
 15. có những chính sách thiết thực hơn nữa, đảm bảo quyền và lợi ích của nhân dân

  Trả lờiXóa
 16. bọn phản động có tư cách gì chứ! nhân danh lòng yêu nước ư! ai cho chúng cái danh đó! đúng là những kẻ vô liên sỉ mà

  Trả lờiXóa
 17. thật lực cười! đây gọi là lòng yêu giặc

  Trả lờiXóa
 18. Nhà nước của chúng ta đang có bước chuyển quan trọng để tự hoàn thiện, từ đó tiếp tục tổ chức, lãnh đạo sự nghiệp phát triển đất nước, củng cố niềm tin của mọi tầng lớp nhân dân. Và khi trong bộ máy Nhà nước còn những "con sâu làm rầu nồi canh", chúng ta cần đấu tranh làm trong sạch theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI).

  Trả lờiXóa
 19. Nước CHXHCN Việt Nam , đất nước chúng ta đang trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy người dân chúng ta cần chấp hành tốt những chủ trương đường lối của Đảng pháp luật của Nhà Nước

  Trả lờiXóa
 20. Ðiều 87, Ðiều 88, Ðiều 92 của Bộ luật Hình sự quy định rõ các tội danh liên quan đến hành vi chống chính quyền nhân dân, chỉ có ai cố tình không hiểu mới phát ngôn tùy tiện như vậy. Xét trên mọi phương diện, hành vi "làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu có nội dung chống nhà nước" đều rất nguy hiểm đối với xã hội và không thể gọi đó là hành vi yêu nước. Vì thế, các nước phương Tây đã đối xử rất cứng rắn với Julian Assange khi trang mạng Wikileaks tải lên những thông tin "nhạy cảm".

  Trả lờiXóa
 21. Nhân dân lập ra Nhà nước để bảo vệ cho các quyền và lợi ích của chính mình, nếu Nhà nước không có Hiến pháp và pháp luật bảo vệ thì sẽ không bảo vệ được nhân dân. Ðiều 6 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (năm 1992) quy định "Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân"

  Trả lờiXóa
 22. Ðiều 53 khẳng định công dân "có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương". Trong trường hợp công dân không đồng tình với Nhà nước, hoặc muốn đưa ra ý kiến riêng thì có thể "kiến nghị với cơ quan Nhà nước"

  Trả lờiXóa
 23. Nước CHXHCN Việt Nam , đất nước chúng ta đang trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy người dân chúng ta cần chấp hành tốt những chủ trương đường lối của Đảng pháp luật của Nhà Nước

  Trả lờiXóa
 24. việt nam cần chú ý nhiều hơn nữa về công tác vận động quần chúng. có như thế dân chúng mới không bị kẻ sấu lợi dụng, lừa đảo

  Trả lờiXóa
 25. những kẻ xấu thường lợi dụng lòng tin, tính thật thà của người dân vn để lừa gạt họ phản bội tổ quốc

  Trả lờiXóa
 26. mỗi công dân cần có cái nhìn toàn diện hơn về vai trò của Nhà nước, cũng như cần đóng góp thiết thực để xây dựng Nhà nước

  Trả lờiXóa
 27. Nhà nước của chúng ta đang có bước chuyển quan trọng để tự hoàn thiện, từ đó tiếp tục tổ chức, lãnh đạo sự nghiệp phát triển đất nước, củng cố niềm tin của mọi tầng lớp nhân dân.

  Trả lờiXóa
 28. Phản động thì yêu cái gì ngoài quyền lợi của chúng !! Đúng là cái bọn vô học @@ Đuổi hết bọn chúng đi cho sạch sẽ !!

  Trả lờiXóa
 29. chung quy cũng chỉ vì lợi ích cá nhân mà thôi !!

  Trả lờiXóa
 30. nhân danh lòng yêu nước u? đó là chiêu ài dùng để lừa gạt nhuwg con người yêu nước mà họ mù quáng rùi bị chúng lơi dụng, lôi kéo và tổ chức. chứ chúng thì yêu nước cái lỗi j

  Trả lờiXóa
 31. ai yêu đất nước, yêu dân tộc tự khắc những việc làm của họ sẽ thể hiện điều đó

  Trả lờiXóa
 32. người ta biết hết chuyện mày làm..

  Trả lờiXóa
 33. Cần vạch rõ sự dối trá này vì nó chỉ đúng khi "dân" ở đây là đại đa số nhân dân, chứ không phải là một vài cá nhân chưa làm được bất cứ điều gì cho dân nhưng vẫn xưng xưng tự nhận là "đại diện của nhân dân".

  Trả lờiXóa
 34. Quy định của pháp luật nước ta cũng nêu rõ, công dân có quyền phản đối cơ quan Nhà nước, công dân có thể kiện cơ quan Nhà nước ra tòa án. Ðó là quyền của công dân, bởi không phải lúc nào các cơ quan nhà nước cũng đúng, và ở nước ta đã có một số trường hợp công dân thắng kiện cơ quan nhà nước.

  Trả lờiXóa
 35. bọn phản động thì kiểu gì nó chẵng nó được.mọi người hãy cẩn thận trước những lời lẽ xuyên tạc chống chính quyền nhân dân.

  Trả lờiXóa
 36. lòng yêu nước. có thể là có nhưng cách mà họ làm liệu có đúng. mù quàng đi theo 1 cái j đó vô nghĩa. họ không hiểu ràng đất nước ta đang hòa bình. những người dân đang ấm no hạnh phúc

  Trả lờiXóa
 37. lòng yêu nước! nhận tiền của giặc để chống phá nhà nước, chống phá đảng mà là yêu nước sao?

  Trả lờiXóa
 38. hỡi những con người ngu muội kia! hẫy mở to mắt ra mà nhìn! nhìn xém mình đang làm j nhé! đó là bán nước đấy

  Trả lờiXóa
 39. Nhà nước ta đang dần hoàn thiện mình hơn, niềm tin của Nhà nước ngày càng được củng cố. hãy cứ và mãi yêu đất nước của chúng ta nhé

  Trả lờiXóa
 40. yêu và cống hiến công sức để bảo vệ nhà nước chứ đừng theo bon phản động nhé mọi người

  Trả lờiXóa
 41. còn nhiều tổ chức kiểu này lắm. đúng là bọ mù quáng. sử bắn hết

  Trả lờiXóa
 42. phải để chứng sống còn giúp ịch được cho ta

  Trả lờiXóa
 43. Nhà nước của chúng ta đang có bước chuyển quan trọng để tự hoàn thiện, từ đó tiếp tục tổ chức, lãnh đạo sự nghiệp phát triển đất nước, củng cố niềm tin của mọi tầng lớp nhân dân. Và khi trong bộ máy Nhà nước còn những "con sâu làm rầu nồi canh", chúng ta cần đấu tranh làm trong sạch theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI).

  Trả lờiXóa
 44. Nước CHXHCN Việt Nam , đất nước chúng ta đang trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy người dân chúng ta cần chấp hành tốt những chủ trương đường lối của Đảng pháp luật của Nhà Nước

  Trả lờiXóa
 45. Nhân dân lập ra Nhà nước để bảo vệ cho các quyền và lợi ích của chính mình, nếu Nhà nước không có Hiến pháp và pháp luật bảo vệ thì sẽ không bảo vệ được nhân dân.

  Trả lờiXóa
 46. Lòng yêu nước là một trong những truyền thống quý báu nhất của dân tộc ta.Bọn phản động lại dùng để chống lại nha nước,nhất định chúng sẽ không đạt được mục đích.Mọi người cũng cần phải hết sức đề phòng,cảnh giác tránh bị kẻ xấu lợi dụng

  Trả lờiXóa
 47. Mấy tên phản động này thật đáng chết

  Trả lờiXóa
 48. Quy định của pháp luật nước ta cũng nêu rõ, công dân có quyền phản đối cơ quan Nhà nước, công dân có thể kiện cơ quan Nhà nước ra tòa án. Ðó là quyền của công dân, bởi không phải lúc nào các cơ quan nhà nước cũng đúng, và ở nước ta đã có một số trường hợp công dân thắng kiện cơ quan nhà nước.bọn phản động thì kiểu gì nó chẵng nó được.mọi người hãy cẩn thận trước những lời lẽ xuyên tạc chống chính quyền nhân dân.

  Trả lờiXóa
 49. Phải chăng, tác giả do thiếu hiểu biết hay cố tình bỏ qua nội dung nền tảng này, đánh đồng nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến nửa thuộc địa với nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân hiện nay?

  Trả lờiXóa
 50. Nguy hiểm hơn, theo Phạm Lê Vương Các: "Một khi nhà nước không còn là của dân, do dân, và vì dân trên thực tế thì chống lại nhà nước đó là hành vi tất yếu". Cần vạch rõ sự dối trá này vì nó chỉ đúng khi "dân" ở đây là đại đa số nhân dân, chứ không phải là một vài cá nhân chưa làm được bất cứ điều gì cho dân nhưng vẫn xưng xưng tự nhận là "đại diện của nhân dân".

  Trả lờiXóa
 51. Chúng ta xây dựng Nhà nước pháp quyền chính là xây dựng một nhà nước dân chủ ngày càng hoàn thiện, nơi nhân dân đứng ra tự tổ chức, tự quản lý, tự điều hành xã hội của mình. Tính thống nhất bao trùm lên mọi hoạt động tổ chức và thực hiện quyền lực của nhân dân, chứ không phải mâu thuẫn hay đối kháng.

  Trả lờiXóa
 52. Nhà nước của chúng ta đang có bước chuyển quan trọng để tự hoàn thiện, từ đó tiếp tục tổ chức, lãnh đạo sự nghiệp phát triển đất nước, củng cố niềm tin của mọi tầng lớp nhân dân. Và khi trong bộ máy Nhà nước còn những "con sâu làm rầu nồi canh", chúng ta cần đấu tranh làm trong sạch theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI).

  Trả lờiXóa
 53. Do đó, mỗi công dân cần có cái nhìn toàn diện hơn về vai trò của Nhà nước, cũng như cần đóng góp thiết thực để xây dựng Nhà nước. Từ lâu, những ý kiến đóng góp tâm huyết của người yêu nước chân chính luôn luôn được ghi nhận, nghiên cứu, xem xét một cách nghiêm túc.

  Trả lờiXóa
 54. Yêu nước thì cần phải đóng ghóp cho sự phát triển chung của đất nước chứ không phải là đi chống đối là nhà nước !

  Trả lờiXóa
 55. Nước CHXHCN Việt Nam , đất nước chúng ta đang trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy người dân chúng ta cần chấp hành tốt những chủ trương đường lối của Đảng pháp luật của Nhà Nước

  Trả lờiXóa
 56. mỗi công dân cần có cái nhìn toàn diện hơn về vai trò của Nhà nước, cũng như cần đóng góp thiết thực để xây dựng Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 57. Lòng yêu nước là một trong những truyền thống quý báu nhất của dân tộc ta.Bọn phản động lại dùng để chống lại nha nước,nhất định chúng sẽ không đạt được mục đích

  Trả lờiXóa
 58. Nhà nước của chúng ta đang có bước chuyển quan trọng để tự hoàn thiện, từ đó tiếp tục tổ chức, lãnh đạo sự nghiệp phát triển đất nước, củng cố niềm tin của mọi tầng lớp nhân dân. Và khi trong bộ máy Nhà nước còn những "con sâu làm rầu nồi canh", chúng ta cần đấu tranh làm trong sạch theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa 11).

  Trả lờiXóa
 59. Sao lại có nhiều cmt giống nhau vậy khó hiểu

  Trả lờiXóa
 60. Phản động mà còn nhân danh lòng yêu nước nữa, tiêu đề này sao mà mâu thuẫn vậy

  Trả lờiXóa
 61. đúng là luận điệu xảo trá. Gã Phạm lê vương các này nói tầm bậy.

  Trả lờiXóa
 62. Phản động nhân danh lòng yêu nước, chúng chỉ cốt che mắt và lừa bịp người dân nhẹ dạ cả tin.

  Trả lờiXóa
 63. Thủ đoạn của bọn này thật tinh vi và xảo quyệt, không biết bao nhiêu người đã mắc bẫy của chúng rồi.

  Trả lờiXóa
 64. yêu nước chân chính là phải góp ý tích cực khi Đảng và Nhà nước mắc sai lầm chứ không phải lu loa lên để nói xấu chính quyền.

  Trả lờiXóa
 65. Tên Các này phải gô cổ lại tống vào tù, không thể để hắn ở ngoài sủa càn mãi được.

  Trả lờiXóa
 66. Người dân cần cảnh giác trước những thông tin sai lệch mà bọn phản động đưa ra.

  Trả lờiXóa
 67. Lũ chống phá chính quyền này là lũ ăn cháo đá bát, vì mấy đồng tiền mà bán rẻ danh dự đăt nước, toàn đặt điều nói xấu quê nhà.

  Trả lờiXóa
 68. bọn phản động này là bọn bán dân bán nhà nước, được bọn xấu cho tiền mà dám làm điều bất nghĩa

  Trả lờiXóa
 69. sao chúng có thể vì tiền mà làm mấy chuyện thất đức vậy

  Trả lờiXóa
 70. Bọn chúng chỉ biết đến những lợi ích của chúng thế nên chúng nghĩ ra những thủ đoạn và những chiêu trò để che dấu biện minh cho những hành động của chúng mà thôi.

  Trả lờiXóa
 71. Những kẻ phản động đâu biết rằng những chiêu trò của chúng chỉ lừa được trẻ con chứ sao lừa được những người dân Việt Nam ta. Bọn chúng sẽ không bao giờ có thể đạt được mục đích.

  Trả lờiXóa
 72. Bọn chúng sẽ chỉ có thể dùng những chiêu trò này để che dấu đi những hành động mà thực chất chỉ vì lợi ích cá nhân của bọn chúng. Tuy nhiên chúng sẽ không bao giờ đạt được mục đích của chúng bởi vì chúng không có được lòng tin của nhân dân ta.

  Trả lờiXóa
 73. bọn phản động này đã quay lưng lại với dân tộc với tổ quốc thì con tư cách gì để thể hiện mình là người yêu nước nữa chứ, chúng chỉ giỏi ở trong bóng tối kêu gọi hô hoán và nhét những đồng tiền bẩn vào mồm của bọn nó thôi.

  Trả lờiXóa
 74. chúng có yêu nước gì đâu chúng chỉ lợi dụng vấn đề đó để khuấy động lòng dân mà thôi

  Trả lờiXóa
 75. có lẽ phải trừng trị có chúng bài học nhớ đời vì chúng thủ đoạn khôn cùng thực hiện mọi âm mưu để đạt được ý đồ

  Trả lờiXóa
 76. chúng luôn luôn nói nhân danh lòng yêu nước nhưng thực chất chỉ là lợi dụng điều đó để thực hiện ý đồ là bôi xấu xuyên tạc tư tưởng của Đảng và nhà nước mà thôi

  Trả lờiXóa
 77. lòng yêu nước là luôn trong mỗi người khi tổ quốc gặp khó khăn thì nó bùng cháy chứ không phải cứ gây hại cho đất nước

  Trả lờiXóa
 78. chúng không từ một thủ đoạn nào. Chúng ở trong bóng tối và ta ở ngoài sáng thật khó có thể đối phó với chúng. Chúng luôn tìm đủ mọi cách để gây hại cho đất nước và việc nhân danh lòng yêu nước cũng không phải là ít chúng nhờ đó để thực hiện ý đồ xấu của chúng

  Trả lờiXóa
 79. phản động là mối lo của tất cả thế lực chúng ẩn mình dưới có mọi hình thức và thực hiện ý đồ xấu cùa chúng

  Trả lờiXóa
 80. phản động thực hiện mọi thứ chỉ nhăm thảo mãn ý đồ của chúng đó là lý do mà chúng bất chấp tất cả để thực hiện ý đồ chứ thực sự chúng là kẻ phá hoại chứ có yêu nước đâu

  Trả lờiXóa
 81. phải chăng chúng ko từ thủ đoạn nào để đạt được mục
  đích.

  Trả lờiXóa
 82. mỗi công dân cần có cái nhìn toàn diện hơn về vai trò của Nhà nước, cũng như cần đóng góp thiết thực để xây dựng Nhà nước. Từ lâu, những ý kiến đóng góp tâm huyết của người yêu nước chân chính luôn luôn được ghi nhận, nghiên cứu, xem xét một cách nghiêm túc.

  Trả lờiXóa
 83. Hiện nay các thế lực thù địch lợi blog các trang mạng xã hội các trang web để tiến hành chống phá Đảng và nhà nước ta trên lĩnh vực tư tưởng rất nhiều chúng bôi , xuyên tạc đủ điều chúng cũng nhân danh đủ các thể loại nhân danh lòng yêu nước có nhân danh công lý có nhưng chúng không bao giờ tôn trọng sự thật không tôn trọng cái đúng.

  Trả lờiXóa
 84. Cái đám rận nhân danh lòng yêu nước ấy lúc nào ngoác cái miệng ra cũng nói là yêu nước này nọ nhưng những gì chúng làm lại làm cho tình hình đất nước trở nên bất ổn và đứng trước những mối nguy hại và chúng chính là một trong những mối nguy hại đó bởi chúng luôn tìm cách chống phá Đảng và nahf nước ta.

  Trả lờiXóa
 85. trong thời điểm hiện nay, nước ta đang phải chịu sự chống phá của rất nhiều thế lực thù địch và bọn phản động trong nước, đăc biệt thời gian gần đây bọn phản đông trong nước có rất nhiều hoạt động tuyên truyền chống phá nhà nước ta, chúng sử dụng rất nhiều thủ đoạn, trong đó có một thủ đoạn mà chúng hay sử dụng là núp dưới danh nghĩa hoạt động vì nhân dân để che giấu bản chất phản động của chúng, đây là điều hết sức nguy hiểm, nhân dân cần phải nhận ra điều đó để tránh bị chúng lừa gạt, lôi kéo

  Trả lờiXóa
 86. phản động mà lấy dưới danh nghĩa vì nhân dân, vì đấu tranh giành quyền lợi của nhân dân thì nếu nghe thoáng qua có vẻ rất thuyết phục, tuy nhiên, nếu đọc kỹ những bài viết hô hào vì nhân dân đó, ta có thể nhìn thấy rất nhiều điều thiếu chặt chẽ, mâu thuẫn và nhận ra rõ bản chất phản động của bài viết, tất cả những gì chúng viết không phải là vì nhằm thể hiện tiếng nói và quyền lợi của nhân dân mà thực chất là để chống phá đảng và nhà nước ta mà thôi

  Trả lờiXóa
 87. dó thực ra là một chiêu trò của những kẻ phản động lợi dụng lòng tin cũng như sự thiếu hiểu biết của nhân dân để tạo sự đồng tình, nhằm gây ra các hiệu ứng trong xã hội có lợ cho những âm mưu và hoạt động phá hoại, chống đối nước ta của chúng, vì vậy nhân dân cần hết sức tỉnh táo để nhận ra âm mưu của chúng, tránh bị chúng lợi dụng để tiến hành các hoạt động chống phá đất nước

  Trả lờiXóa
 88. Lòng yêu nước là cái j đó thiêng liêng cao cả trong mỗi con người Việt Nam thế mà các phần tử xấu lợi dụng lòng yêu nước đó lại nhầm chống phá nhà nước ta. yêu nước phải thể hiện làm sao cho đúng (cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh ) là yêu nước chứ đừng bôi nhọ làm xấu đứng tính tốt đẹp đó của người dân Việt Nam. Chúng ta hãy thể hiện đúng là người dân yêu nước nha

  Trả lờiXóa

Loa Phường

Khẩu hiệu

LIÊN HỆ ĐẶT QUẢNG CÁO

LIÊN HỆ ĐẶT QUẢNG CÁO
Gửi tin nhắn qua Mail: loaphuongblog2015@gmail.com; chúng tôi sẽ liên hệ và thỏa thuận

Translate (Dịch sang ngôn ngữ khác)

Bài đăng phổ biến

Thống kê

Fanpage

Lưu trữ Blog